لیست کامل سوالات

آدرس مبدأ چیست؟

در پروسه‌ی کوتاه سازی آدرس وقتی آدرس A: example.com/toooooolani را کوتاه کرده و آدرس کوتاه شده‌ی B: kebr.it/kootah را دریافت می‌کنیم به آدرس اولیه (A) آدرس مبدأ گفته می‌شود.